Externe vertrouwenspersoon

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Een sociaal veilige werkomgeving

Waar mensen samenwerken gebeuren soms dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren. En soms, misschien wel vaak, komt dat niet op jouw bureau als werkgever terecht. Totdat je merkt dat mensen minder productief worden, uitvallen of zelfs arbeidsongeschikt worden. Pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld komen helaas voor. Daarom is het belangrijk, naast dat het wettelijk verplicht is, om beleid te voeren waarmee een sociaal veilige werkomgeving wordt gecreëerd. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is daar een onderdeel van.

Door de inzet van een vertrouwenspersoon creëer je een veilige werkomgeving. Dit werkt tevens preventief tegen verzuim.

Een integriteitsbewuste organisatiecultuur

Ook kunnen in jouw organisatie integriteitskwesties voorkomen, zoals fraude, diefstal of ander niet integer gedrag. Dit zijn zaken die schadelijk zijn voor jouw organisatie. Organisaties met 50 medewerkers of meer zijn zelfs verplicht om een regeling te hebben voor het intern melden van (vermoedens van) misstanden. Een vertrouwenspersoon kan hierin een sleutelrol spelen. Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon op een veilige manier hun verhaal kwijt. Dat is altijd beter dan dat de medewerker bijvoorbeeld de publiciteit opzoekt. Het uitganspunt is dat er intern een oplossing wordt gezocht.

Wat bied ik als externe vertrouwenspersoon?

Opvangen en adviseren

van medewerkers die last ervaren van ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of van misstanden.

begeleiden

van de melder zodat zijn/haar verhaal wordt gehoord en dat er een mogelijke oplossing kan worden gezocht. De medewerker bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen hij/zij neemt. Daar waar nodig zal ik doorverwijzen naar andere deskundigen (zoals een mediator, jurist, bedrijfsarts etc.)

signaleren

van trends en gevraagd en ongevraagd adviseren van het management. Ook bied ik hulp bij het opstellen van beleid rond ongewenste omgangsvormen en integriteit. En denk mee over het veiliger maken van het werkklimaat. Een keer per jaar stel ik een jaarrapportage op waarin ik onder andere het aantal en soort meldingen opneem en eventuele trends opneem.

vertrouwelijkheid en geheimhouding

Voorlichting en workshops

Ik geef voorlichting over ongewenste omgangsvormen en integriteit. Doel is bewustwording te creëren. Want alleen als iemand zich bewust is van zijn/haar gedrag, kan hij/zij er iets mee doen. En ik geef workshops over specifieke onderwerpen, zoals elkaar aanspreken op gedrag, omgaan met agressie en geweld, grenzen stellen.

Hoe werkt het?

  • Ik ben op werkdagen zowel telefonisch, per whatsapp als per-email bereikbaar voor melders van ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties.
  • Vervolgens zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden in een voor de melder veilige omgeving waarin hij/zij vrijuit kan spreken, dan wel telefonisch.
  • Samen met de melder onderzoeken we welke mogelijkheden de melder heeft.
  • Soms is het doen van het verhaal al voldoende.
  • Ik geef ondersteuning, begeleiding en nazorg.
  • Indien gewenst vergezel ik de melder tijdens gesprekken.
  • Ik help de melder bij een eventuele klachtenprocedure.

De meerwaarde van een externe vertrouwenspersoon

De kwesties die met een vertrouwenspersoon worden besproken zijn per definitie gevoelig. Voor sommige medewerkers is dan de drempel naar een interne vertrouwenspersoon hoger dan naar een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Niet altijd voelen medewerkers de nodige veiligheid om hun verhaal te doen bij een collega of een meerdere. De stap naar een externe vertrouwenspersoon als neutrale derde partij wordt daarom als minder groot ervaren. Ook kan een externe vertrouwenspersoon signalen gemakkelijker bespreekbaar maken met het management of het bestuur door de onafhankelijke positie.

Ik ben registervertrouwenspersoon LVV (https://www.lvvv.nl/), zowel voor ongewenste omgangsvormen als integriteit.